top of page

Program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti

CRYPTOVEA, a.s. ako Cryptovea prevádzkovateľ, so sídlom Jankovce 39, 067 24, Slovenská Republika, IČO: 55 425 208, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka č. 10611/P

Vypracované: v zmysle ustanovení zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

V Jankovciach dňa 20.5.2023

Spoločnosť CRYPTOVEA, a.s. (ďalej len „spoločnosť“) realizujúca "Poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny" a "Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny" je podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti  povinnou osobou vykonávajúcou činnosti uvedené v predmetnom zákone. 

Z titulu vykonávania uvedenej živnosti podľa predmetu svojej činnosti má spoločnosť  povinnosť vypracovať a aktualizovať program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

 

Cieľom vypracovania a následného dodržiavania uvedeného programu je metodika postupu, zosúladenie interných smerníc a programov spoločnosti s aktuálnym právnym poriadkom SR a v neposlednom rade aj prevencia a možnosť detekcie neobvyklých obchodných operácií a zavedenie kontrolného mechanizmu v samotnej spoločnosti pre pracovníkov spoločnosti a tiež vedenie spoločnosti.

Hlavným znakom platformy Cryptovea je byť legálnym, transparentným a spoľahlivým partnerom v oblasti finančného investovania. Aby  sme neboli spájaní s podvodnými a pochybnými inštitúciami, Cryptovea :

 • nikdy neponúka svoje služby telefonicky

 • nikdy nesľubujeme rýchlu návratnosť a bezpečné investovanie vyjadrené vo fiat menách

 • naše ponuky nie sú časovo obmedzené

 • ponuky nie sú určené len pre Vás a nežiadame aby ste o nich nikomu nehovorili

 • nikdy nežiada o heslá alebo akékoľvek prístupové údaje k Vaším kontám

 • nepracuje s finančnou hotovosťou

 

Tento Program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii obsahuje v súlade so zákonom :

1•obsah a harmonogram odbornej prípravy zamestnancov vykonávanej najmenej raz ročne,

2• určenie osoby alebo organizačného útvaru, ktorí sú zodpovední za ochranu pred legalizáciou

3• prehľad foriem neobvyklých obchodných operácií a definovanie rizík

4• definovanie politicky exponovaných osôb

5• definovanie konečného užívateľa výhod

6• identifikácia

7• overenie identifikácie

8• starostlivosť povinnej osoby vo vzťahu ku klientovi

9• postup pri zistení neobvyklej obchodnej operácie

10•spôsob spracovania a uchovania údajov

11• spôsob zabezpečenia ochrany zamestnanca, ktorý zisťuje neobvyklé obchodné operácie

12• spôsob vykonávania kontroly dodržiavania programu a povinností vyplývajúcich z tohto zákona pre povinnú osobu

1• Obsah a harmonogram odbornej prípravy zamestnancov

V spoločnosti sa priebežne organizujú školenia, prednášky a odborné prípravy, ktorých cieľom je poskytnúť zamestnancom a vedeniu spoločnosti komplexný prehľad a možnosť získania profesionálnych informácií o vývoji platného právneho poriadku SR týkajúceho sa obchodnej činnosti spoločnosti.

Organizovanie a časový harmonogram uvedených foriem prípravy zamestnancov podlieha aktuálnym zmenám v legislatíve SR.

 

Termín konania uvedených aktivít je najneskôr do skončenia 6. mesiaca daného kalendárneho roka, o ktorom budú zamestnanci spoločnosti priebežne vyrozumení a taktiež o obsahu a náplni uvedených školení, prednášok a odborných príprav.

rok 2022 – termín: 15. 06. 2022

rok 2023 – termín: 15. 06. 2023

rok 2024 – termín: 12. 06. 2024

Obsahová náplň prednášok: Analýza, výklad a aplikácia zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v nadväznosti na zákony č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov

2• Osoba zodpovedná za ochranu pred legalizáciou

 

Zodpovednou osobou v spoločnosti za ochranu pred legalizáciou je Ing. Šurin Peter, bytom Jankovce 39 (štatutárny zástupca spoločnosti). Zodpovedná osoba riadi a usmerňuje činnosť ostatných zamestnancov vo veci dodržiavania Programu vlastnej činnosti. Zároveň je zodpovedná za aktualizáciu Programu vlastnej činnosti v súlade s platnou legislatívou.

3• Prehľad foriem neobvyklých obchodných operácií a definovanie rizík

 • fyzická alebo právnická osoba – vystupujúca ako obchodný partner – nie je zapísaná v obchodnom, príp. živnostenskom registri alebo inom registri/zozname subjektov s právnou subjektivitou a nie je možnosť vierohodne verifikovať údaje o obchodnom partnerovi – obchodný partner – fyzická alebo právnická osoba – pochádzajúca z nečlenských štátov EÚ a OECD

 • obchod, ktorý vzhľadom na svoju zložitosť, nezvyčajne vysoký objem finančných prostriedkov alebo inú svoju povahu zjavne vybočuje z bežného rámca alebo povahy určitého druhu obchodu alebo obchodu určitého klienta

 • obchod, ktorý vzhľadom na svoju zložitosť, nezvyčajne vysoký objem finančných prostriedkov alebo inú svoju povahu nemá žiaden zrejmý ekonomický účel alebo zrejmý zákonný účel

 • obchod, opri ktorom sa klient odmieta identifikovať alebo poskytnúť údaje potrebné na vykonanie starostlivosti povinnou osobou

 • obchod, pri ktorom klient odmieta poskytnúť informácie o pripravovanom obchode alebo sa snaží poskytnúť čo najmenej informácií alebo poskytne také informácie, ktoré môže povinná osoba veľmi ťažko alebo len s veľkými nákladmi preveriť

 • obchod, pri ktorom klient žiada o jeho vykonanie na základe projektu, ktorý vyvoláva pochybnosti

 • obchod, pri ktorom sú použité finančné prostriedky nízkej menovitej hodnoty v neprimerane vysokom objeme

 • obchod s klientom, u ktorého možno predpokladať, že vzhľadom na jeho zamestnanie, postavenie alebo inú charakteristiku nie je alebo nemôže byť vlastníkom potrebných finančných prostriedkov

 • obchod, pri ktorom objem finančných prostriedkov, s ktorými klient disponuje, je v zjavnom nepomere k povahe alebo rozsahu jeho podnikateľskej činnosti alebo ním deklarovaným majetkovým pomerom

 • obchod, pri ktorom je odôvodnený predpoklad, že finančné prostriedky alebo majetok má byť použitý alebo bol použitý na financovanie terorizmu

 • obchod, pri ktorom je odôvodnený predpoklad, že jeho konečným užívateľom výhod je osoba, ktorá zhromažďuje alebo poskytuje finančné prostriedky alebo majetok za účelom financovania terorizmu

 • obchod, ktorý je realizovaný z krajiny, alebo do krajiny, na území ktorej pôsobia teroristické organizácie, alebo ktorá poskytuje finančné prostriedky alebo inú podporu teroristickým organizáciám

 • obchod, pri ktorom je odôvodnený predpoklad, že klientom alebo konečným užívateľom výhod je osoba, na ktorú sa vzťahuje medzinárodná sankcia podľa osobitného predpisu alebo osoba, ktorá môže byť vo vzťahu k tejto osobe

 • obchod, pri ktorom je odôvodnený predpoklad, že jeho predmetom je alebo má byť vec alebo služba, ktorá môže súvisieť s vecou alebo službou, na ktorú sa vzťahuje medzinárodná sankcia podľa osobitného predpisu

 • obchodný vzťah prebieha za neobvyklých okolností

 • klienti, ktorí sídlia v geografických oblastiach s vyšším rizikom

 • právnické osoby alebo osoby bez právnej subjektivity, ktoré sú prostriedkom na držbu osobného majetku

 • spoločnosti, v ktorých môžu pôsobiť splnomocnení akcionári, alebo spoločnosti, ktoré vydávajú akcie na doručiteľa

 • klient, ktorý je štátnym príslušníkom tretej krajiny a ktorý žiada o právo na pobyt alebo o občianstvo v členskom štáte výmenou za prevody kapitálu, nákup majetku alebo vládnych dlhopisov, alebo za investície do podnikateľských subjektov v danom členskom štáte

 • klient pri svojej podnikateľskej činnosti intenzívne využíva hotovosť

 • vlastnícka štruktúra klienta sa javí ako neobvyklá alebo nadmerne zložitá so zreteľom na povahu jeho obchodnej činnosti

 • krajiny, ktoré Európska komisia určila za vysokorizikové, a krajiny, ktoré podľa dôveryhodných zdrojov nemajú účinné systémy proti legalizácii alebo financovaniu terorizmu,

 • krajiny určené na základe dôveryhodných zdrojov ako krajiny s významnou mierou korupcie alebo inej trestnej činnosti,

 • krajiny, ktoré podliehajú sankciám, embargám alebo podobným opatreniam, ktoré vydala napríklad Európska únia alebo Organizácia Spojených národov, alebo

 • krajiny poskytujúce finančné prostriedky alebo podporu teroristickej činnosti alebo krajiny, v ktorých pôsobia identifikované teroristické organizácie

4• Definovanie politicky exponovaných osôb

Politicky exponovanou osobou rozumie fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia : 

Odsek 1 : 

 • hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra

 • poslanec zákonodarného zboru

 • sudca najvyššieho súdu, sudca najvyššieho správneho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať, predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky, predseda Špecializovaného trestného súdu, podpredseda Špecializovaného trestného súdu, predseda krajského súdu, podpredseda krajského súdu, predseda okresného súdu alebo podpredseda okresného súdu

 • člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky

 • veľvyslanec, chargé d'affaires

 • vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo ozbrojených bezpečnostných zborov

 • člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu

 • generálny prokurátor, námestník generálneho prokurátora, špeciálny prokurátor, zástupca špeciálneho prokurátora, krajský prokurátor, námestník krajského prokurátora, okresný prokurátor alebo námestník okresného prokurátora

 • osoba v inej obdobnej funkcii s celoštátnym významom alebo regionálnym významom alebo inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách

 • člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia

Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, ktorou je​

 • manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej v odseku 1

 • dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v odseku 1 alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby uvedenej v odseku 1

 • rodič osoby uvedenej v odseku 1

Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod

 • rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená v odseku 1 alebo podniká spolu s osobou uvedenou v odseku 1

 • klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej v odseku 1

5• Definovanie konečného užívateľa výhod

Odsek 1) Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod. Medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä

 • a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,37) rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“) alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá

  • ​má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa

  • má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena

  • ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode

  • má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti

 • ​b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti

 • c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá

  • je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a)

  • má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena

  • je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov

  • je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku

 

Odsek 2)  Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu

 

Odsek 3) Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií

6• Identifikácia

Identifikáciou sa rozumie pri fyzickej osobe zistenie mena, priezviska, rodného čísla alebo dátumu narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti. Spoločnosť CRYPTOVEA, a.s. v súčasnosti poskytuje služby len fyzickým osobám a právnickým osobám. Neposkytuje služby osobám v zastúpení a maloletým osobám.

Povinná osoba môže na základe hodnotenia rizík okrem vyššie uvedených údajov požadovať aj ďalšie údaje, napríklad telefónne číslo, adresu pre doručovanie elektronickej pošty, údaje o zamestnaní alebo zamestnávateľovi.

Identifikáciou konečného užívateľa výhod sa na účely tohto zákona rozumie zistenie mena, priezviska, rodného čísla alebo dátumu narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu a štátnej príslušnosti

7• Overenie identifikácie

Overením identifikácie sa na účely tohto zákona rozumie pri fyzickej osobe overenie získaných údajov s údajmi v jej doklade totožnosti, ak sú tam uvedené, a overenie podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti alebo s použitím vlastných firemných technických prostriedkov, ktoré poskytujú overenie obdobné overeniu za fyzickej prítomnosti. 

Povinná osoba je povinná overiť identifikáciu klienta, ktorý je fyzickou osobou ešte pred uzatváraním obchodného vzťahu alebo vykonaním obchodu.

8• Starostlivosť povinnej osoby vo vzťahu ku klientovi

Základná starostlivosť

Základná starostlivosť povinnej osoby vo vzťahu ku klientovi zahŕňa

 • identifikáciu klienta a overenie jeho identifikácie

 • identifikáciu konečného užívateľa výhod a prijatie primeraných opatrení na overenie informácií týkajúcich sa identifikácie konečného užívateľa výhod. 

 • zistenie, či klient alebo konečný užívateľ výhod klienta je politicky exponovanou osobou alebo sankcionovanou osobou

 • v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu zistenie pôvodu finančných prostriedkov alebo majetku pri obchode alebo obchodnom vzťahu

 • zistenie, či klient koná vo vlastnom mene

 • vykonávanie priebežného monitorovania obchodného vzťahu vrátane preskúmania konkrétnych obchodov vykonaných počas trvania obchodného vzťahu na účel zistenia, či vykonávané obchody sú v súlade s poznatkami povinnej osoby o klientovi, jeho obchodnom profile a prehľade možných rizík spojených s klientom, a zabezpečenie aktualizácie dokumentov, údajov alebo informácií, ktoré má povinná osoba k dispozícii o klientovi

Povinná osoba je povinná vykonať základnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi

 • pri uzatváraní obchodného vzťahu

 • pri vykonaní príležitostného obchodu mimo obchodného vzťahu v hodnote najmenej 15 000 eur a pri vykonaní príležitostného obchodu mimo obchodného vzťahu v hotovosti najmenej 10 000 eur, pričom nezáleží na tom, či je obchod vykonaný jednotlivo alebo ako viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú alebo môžu byť prepojené

 • ak je podozrenie, že klient pripravuje alebo vykonáva neobvyklú obchodnú operáciu bez ohľadu na hodnotu obchodu

 • pri pochybnostiach o pravdivosti alebo úplnosti predtým získaných údajov potrebných na vykonanie starostlivosti vo vzťahu ku klientovi

 • ak ide o výplatu zostatku zrušeného vkladu

Povinná osoba určí rozsah starostlivosti vo vzťahu ku klientovi primerane s ohľadom na riziko legalizácie alebo financovania terorizmu. Povinná osoba je pri posudzovaní rizika legalizácie alebo financovania terorizmu povinná vyhodnotiť a zohľadniť rizikové faktory.. Povinná osoba je povinná pri kontrole preukázať, že rozsah starostlivosti, ktorú vykonala vo vzťahu ku klientovi, je primeraný v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu

Klient je povinný poskytnúť povinnej osobe informácie a doklady, ktoré sú potrebné na vykonanie starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, alebo identifikácie a overenie identifikácie

Povinná osoba overuje platnosť a úplnosť identifikačných údajov a informácií podľa odseku 1 v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu aj počas trvania obchodného vzťahu a zaznamenáva ich zmeny

Ak povinná osoba zistí, že klient nekoná vo vlastnom mene, vyzve ho, aby preukázal formou záväzného písomného vyhlásenia meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, v ktorej mene obchod vykonáva; rovnako postupuje povinná osoba aj v prípade, ak vzniknú pochybnosti, či klient koná vo vlastnom mene

Uchovávanie údajov o konečnom užívateľovi výhod

Údaje o konečnom užívateľovi výhod sú archivované na trvalo. 

Zjednodušená starostlivosť

Zjednodušená starostlivosť nie je poskytovaná, nakoľko klientmi sú fyzické osoby.

Výnimky zo starostlivosti vo vzťahu ku klientovi

Sa neudeľujú

Zvýšená starostlivosť 

Povinná osoba je povinná vykonať zvýšenú starostlivosť, ak na základe posúdenia rizík  predstavuje niektorý z klientov, niektorý z druhov obchodu alebo niektorý konkrétny obchod vyššie riziko legalizácie alebo financovania terorizmu. Zvýšenú starostlivosť povinná osoba vykoná vždy pri cezhraničnom korešpondenčnom vzťahu banky a finančnej inštitúcie s partnerskou inštitúciou z tretieho štátu, pri obchode alebo obchodnom vzťahu s politicky exponovanou osobou alebo s osobou usadenou v krajine, ktorú Európska komisia určila za vysokorizikovú

Pri zvýšenej starostlivosti povinná osoba vykoná okrem základnej starostlivosti aj ďalšie opatrenia v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu. Zvýšená starostlivosť vo vzťahu ku klientovi sa vykoná najmenej v tomto rozsahu:

 • v prípadoch, ak z posúdenia rizík vyplynie, že je potrebné vykonať zvýšenú starostlivosť a klient nie je fyzicky prítomný na účely identifikácie a overenia identifikácie

  • ​vykonanie identifikácie klienta prostredníctvom ďalších dokumentov, údajov alebo informácií a vykonanie ďalších opatrení na overenie alebo potvrdenie predložených dokumentov

  • vyžiadanie písomného potvrdenia od inej banky, zahraničnej banky, ktorá pôsobí na území členského štátu, alebo finančnej inštitúcie, ktorá pôsobí na území členského štátu, že je jej klientom

  • zabezpečenie vykonania prvej platby prostredníctvom účtu vedeného na meno klienta v banke alebo v zahraničnej banke pôsobiacej na území členského štátu, ak klient predložil doklad preukazujúci existenciu takéhoto účtu

  • telefonický hovor s bankovým úradníkom za účelom preverenie existencie finančných prostriedkov na základe poverenie

 • ​pri obchode alebo obchodnom vzťahu s politicky exponovanou osobou

  • ​zistenie pôvodu majetku a pôvodu finančných prostriedkov použitých pri obchodnom vzťahu alebo pri obchode

  • priebežné a podrobné monitorovanie obchodného vzťahu

 • ​pri obchode alebo obchodnom vzťahu s osobou usadenou v krajine, ktorú Európska komisia určila za vysokorizikovú

  • zistenie dodatočných informácií o klientovi a o konečnom užívateľovi výhod

  • zistenie dodatočných informácií o účele a plánovanej povahe obchodného vzťahu alebo obchodu

  • zistenie pôvodu majetku a pôvodu finančných prostriedkov použitých pri obchodnom vzťahu alebo pri obchode

  • získanie dodatočných informácií z dôveryhodných zdrojov

  • priebežné a podrobné monitorovanie obchodného vzťahu

​Povinnosti vzťahujúce sa k politicky exponovanej osobe podľa § 6 ods. 1 je povinná osoba povinná uplatňovať najmenej po dobu 12 mesiacov od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie; najneskôr však dovtedy, kým povinná osoba na základe hodnotenia rizík podľa § 20a u tohto klienta nevylúči riziko špecifické pre politicky exponované osoby

9• Postup pri zistení neobvyklej obchodnej operácie

Zisťovanie neobvyklej obchodnej operácie

Povinná osoba je povinná posudzovať, či je pripravovaný alebo vykonávaný obchod neobvyklý a venovať osobitnú pozornosť

 • všetkým zložitým obchodom, nezvyčajne veľkým obchodom, všetkým obchodom s nezvyčajnou povahou alebo obchodom, ktoré nemajú zrejmý ekonomický účel alebo zrejmý zákonný účel, pričom povinná osoba je povinná v čo najväčšej možnej miere preskúmať účel týchto obchodov

 • každému riziku legalizácie alebo financovania terorizmu, ktoré môže vzniknúť z druhu obchodu, konkrétneho obchodu alebo nových technologických postupov pri vykonávaní obchodov, ktoré môžu podporovať anonymitu, a je povinná prijať náležité opatrenia, ak je to potrebné na zabránenie ich použitia na účely legalizácie a financovania terorizmu

 

Povinná osoba je povinná o obchodoch urobiť písomný záznam, ktorý je povinná mať k dispozícii pri kontrole, písomný záznam musí obsahovať informácie odôvodňujúce výsledok posudzovania obchodu

Povinná osoba je povinná zvýšiť stupeň a povahu monitorovania obchodného vzťahu na účel zistenia, či pri obchode je podozrenie, že klient pripravuje alebo vykonáva neobvyklú obchodnú operáciu

Odmietnutie uzavretia obchodného vzťahu, ukončenie obchodného vzťahu alebo odmietnutie vykonania obchodu

Povinná osoba je povinná odmietnuť uzavretie obchodného vzťahu, ukončiť obchodný vzťah alebo odmietnuť vykonanie konkrétneho obchodu, ak

 • povinná osoba nemôže vykonať starostlivosť vo vzťahu ku klientovi v požadovanom rozsahu

 • klient odmietne preukázať, v mene koho koná

Zdržanie neobvyklej obchodnej operácie

Povinná osoba je povinná zdržať neobvyklú obchodnú operáciu do ohlásenia neobvyklej obchodnej operácie finančnej spravodajskej jednotke

Povinná osoba je povinná zdržať neobvyklú obchodnú operáciu, ak hrozí nebezpečie, že jej vykonaním môže byť zmarené alebo podstatne sťažené zaistenie príjmu z trestnej činnosti alebo prostriedkov určených na financovanie terorizmu, alebo ak ju o to finančná spravodajská jednotka písomne požiada, do prijatia oznámenia od finančnej spravodajskej jednotky, aby neobvyklú obchodnú operáciu vykonala, najviac však 120 hodín; po uplynutí tejto lehoty povinná osoba je povinná zdržať neobvyklú obchodnú operáciu na základe oznámenia finančnej spravodajskej jednotky, že vec odovzdala orgánom činným v trestnom konaní, najviac však na ďalších 72 hodín. Do doby zdržania neobvyklej obchodnej operácie sa nepočíta sobota a deň pracovného pokoja. O zdržaní neobvyklej obchodnej operácie povinná osoba ihneď informuje finančnú spravodajskú jednotku

Povinná osoba nezdrží neobvyklú obchodnú operáciu, ak

 • ju nemožno z prevádzkových alebo technických príčin zdržať; o tejto skutočnosti povinná osoba ihneď informuje finančnú spravodajskú jednotku

 • by zdržanie mohlo podľa predchádzajúceho upozornenia finančnej spravodajskej jednotky zmariť spracovanie neobvyklej obchodnej operácie

Ohlasovanie neobvyklej obchodnej operácie

Povinná osoba je povinná ohlásiť finančnej spravodajskej jednotke neobvyklú obchodnú operáciu alebo pokus o jej vykonanie bez zbytočného odkladu. Povinná osoba bez zbytočného odkladu ohlási finančnej spravodajskej jednotke aj odmietnutie vykonania požadovanej neobvyklej obchodnej operácie

Ohlasovacia povinnosť je splnená podaním hlásenia o neobvyklej obchodnej operácii spôsobom zaručujúcim, že informácie v ňom obsiahnuté zostanú utajené pred nepovolanou osobou, a to

 • osobne

 • písomne

 • elektronickou formou

 • telefonicky, ak vec neznesie odklad; takéto hlásenie je potrebné do troch dní od prijatia telefonického hlásenia finančnou spravodajskou jednotkou urobiť aj osobne, písomne alebo elektronickou formou

Hlásenie o neobvyklej obchodnej operácii obsahuje

 • názov, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo povinnej osoby

 • údaje  získané identifikáciou osôb, ktorých sa neobvyklá obchodná operácia týka

 • údaje o neobvyklej obchodnej operácii, najmä dôvod neobvyklosti, informácie o podstatných okolnostiach obchodu, časový priebeh udalostí, čísla účtov, údaje o tom, kedy boli založené, kto je ich majiteľom a kto má k nim dispozičné právo, fotokópie dokladov, na ktorých základe boli účty založené, identifikácie osôb oprávnených s účtami nakladať, fotokópie uzavretých zmlúv a ďalších súvisiacich dokumentov a informácií, ako aj ďalšie informácie, ktoré môžu súvisieť s neobvyklou obchodnou operáciou a sú významné na jej ďalšie posúdenie

 • údaje o tretích osobách, ktoré majú informácie o neobvyklej obchodnej operácii

 • meno a priezvisko osoby a telefonický kontakt na túto osobu

Hlásenie o neobvyklej obchodnej operácii nesmie obsahovať údaje o zamestnancovi, ktorý zistil neobvyklú obchodnú operáciu

Hlásenie sa podáva na 

Povinná osoba je povinná oznámiť finančnej spravodajskej jednotke na základe písomnej žiadosti doplňujúce informácie k hláseniu o neobvyklej obchodnej operácii a poskytnúť s tým súvisiace doklady o neobvyklej obchodnej operácii

Ohlásením neobvyklej obchodnej operácie nie je dotknutá povinnosť oznámiť skutočnosti nasvedčujúce spáchaniu trestného činu

10• Spôsob spracovania a uchovania údajov

Na účely vykonania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a na účely zisťovania neobvyklej obchodnej operácie  je povinná osoba aj bez súhlasu dotknutých osôb oprávnená zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje. Pritom je povinná osoba oprávnená získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady bez súhlasu dotknutej osoby

Povinná osoba je povinná uchovávať  údaje trvalo

Povinnosti podľa predošlých odsekov má aj osoba, ktorá ukončí činnosť povinnej osoby

Kópie dokladov musia byť vyhotovené takým spôsobom, aby príslušné údaje boli čitateľné a bola zaistená možnosť ich uchovania, vyobrazenie identifikovanej fyzickej osoby v doklade totožnosti musí byť v takej kvalite, aby umožňovala overenie zhody podoby identifikovanej osoby

11• Spôsob zabezpečenia ochrany zamestnanca, ktorý zisťuje neobvyklé obchodné operácie

Zamestnanci a vedenie spoločnosti sú povinní zachovávať mlčanlivosť o ohlásenej skutočnosti a následných opatreniach finančnej polície.

 

Táto povinnosť sa vzťahuje aj na fyzické a právnické osoby, ktoré pre subjekt povinnosti, resp. spoločnosť, konajú na základe iného zmluvného vzťahu. Zároveň táto povinnosť nezaniká skončením pracovného pomeru, obdobného pracovného vzťahu alebo iného zmluvného vzťahu.

Porušenie povinnosti mlčanlivosti sa posudzuje ako priestupok a postupuje sa v súlade s ustanoveniami zákona a ďalších osobitných zákonov, ktorými je zákon o priestupkoch č. 372/1990 Zb. a Trestný zákon č. 300/2005 Z. z.

12• Spôsob vykonávania kontroly dodržiavania programu a povinností vyplývajúcich z tohto zákona pre povinnú osobu

Na základe platného harmonogramu sa v spoločnosti priebežne organizujú školenia, prednášky a odborné prípravy. Ich súčasťou je písomné čestné prehlásenie každého zamestnanca o plnohodnotnom dodržiavaní programu.

Vedenie spoločnosti realizuje náhodné, neplánované kontroly zamerané na dodržiavanie princípov Programu vlastnej činnosti. Zistené nedostatky sú kategorizované podľa dôležitosti a sú predmetom zlepšenia procesov. Časté porušenia u konkrétneho pracovníka môžu viesť až k ukončeniu pracovného pomeru. 

V Jankovciach  dňa 6.1.2022

bottom of page